STAF 滾珠螺桿

滾珠螺桿組規格編碼原則(公稱代號)


螺桿規格編碼原則


螺帽規格編碼原則


 • A
 • 螺紋牙口數
 • (單牙不標示)
 • B
 • 螺紋方向
 • R:右牙
 • L:左牙
 • C
 • 螺桿公稱直徑
 • D
 • 螺桿導程
 • E
 • 迴流圈數
 • T:0.5~1圈
 • A:1.5~2圈
 • B:2.5~3圈
 • C:3.54圈
 • D:4.5~5圈
 • F
 • 迴流蓋數
 • G
 • 螺帽數量
 • H
 • 法蘭型式
 • F:有法蘭
 • R:無法蘭
 • X:特殊法蘭
 • I
 • 螺帽型式
 • S:單螺帽
 • D:雙螺帽
 • J
 • 循環型式
 • I:內循環
 • E:高導程
 • C:高靜音
 • U:歐規 DIN69051
 • Y:圓柱型鍵槽式
 • K:微小型
 • K
 • 法蘭切邊
 • N:圓形法蘭
 • S:單切邊法蘭
 • D:雙切邊法蘭
 • A:全圓螺帽
 • L
 • 循環類別
 • I:鐵循環
 • P:塑膠循環
 • M
 • 螺紋長度
 • 有效牙長
 • N
 • 螺桿長度
 • 螺桿總長
 • O
 • 精密等級
 • C3:0.008
 • C5:0.018
 • C7:0.05
 • C10:0.21
 • P
 • 製程別
 • R:轉造級
 • G:精密級
 • Q
 • 預壓
 • P0:有間隙
 • P1:零間隙
 • P2:輕預壓
 • P3:重預壓




容許軸方式負荷

挫屈負荷、因壓縮負荷的作用,必須驗算其對螺桿軸之挫屈的安全性。下圖乃是挫屈容許壓縮負荷依螺桿外徑別,而整理繪成之圖表。容許軸方向負荷之刻度,依滾珠螺桿的支持方法加以選定。容許拉伸壓縮負荷、安裝的距離比較短的時候,請針對與安裝方法相當於螺桿軸之降伏應力的容許拉伸壓縮負荷,滾珠溝槽部之容許負荷進行驗算。


容許迴轉數

必須檢討滾珠螺桿之回轉數使不致於與螺桿的固有振動數發生共振(發生共振時之速度,謂之危險速度)以危險速度的80%以下為容許回轉數。下圖是將相對於危險速度的容許回轉數按螺桿外徑作成線圖。容許回轉數的刻度,請依滾珠螺桿的支持方法加以選定。使用回轉數在危險速度上有問題時,請加裝中間支撐以提高螺桿之固有振動數,此方法亦為有效方法。